КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 12 березня 2003 р. N 306
Київ
Про затвердження Положення про навчально-виховний
комплекс "дошкільний навчальний заклад -
загальноосвітній навчальний заклад",
"загальноосвітній навчальний заклад -
дошкільний навчальний заклад"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 768 ( 768-2010-п ) від 27.08.2010 }
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Положення про навчально-виховний комплекс
"дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний
заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний
навчальний заклад" (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 березня 2003 р. N 306
ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-виховний комплекс "дошкільний
навчальний заклад - загальноосвітній навчальний
заклад", "загальноосвітній навчальний заклад -
дошкільний навчальний заклад"
Загальна частина
1. Навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний
заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній
навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" (далі -
навчально-виховний комплекс) - це навчальний заклад, що забезпечує
реалізацію права громадян на здобуття дошкільної та загальної
середньої освіти.
2. Діяльність навчально-виховного комплексу провадиться
відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Законів України
"Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), інших
нормативно-правових актів, цього Положення та власного статуту.
3. Основними завданнями навчально-виховного комплексу є:
створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного
віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та
зміцнення її фізичного і психічного здоров'я;
формування основних норм загальнолюдської моралі;
створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями
безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі
державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти,
розвитку їх творчих здібностей і нахилів.
4. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має
самостійний баланс, печатку, штамп, рахунки в установах банків.
Створення, комплектування та організація
діяльності навчально-виховного комплексу
5. Навчально-виховний комплекс створюється за рішенням
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.
6. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів
- дошкільного та шкільного.
Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної
освіти дітей віком від двох місяців до шести (семи) років
відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. { Абзац
другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 768
( 768-2010-п ) від 27.08.2010 }
Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень
загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного
стандарту загальної середньої освіти. У складі шкільного
підрозділу можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих
предметів, групи продовженого дня, пришкільний інтернат для учнів,
які проживають у віддалених районах, тощо.
Навчально-виховний комплекс може мати спеціалізацію
(художньо-естетичну, вивчення іноземних мов, спортивно-оздоровчу
тощо).
Для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, можуть
створюватися навчально-виховні комплекси спеціального та
санаторного типу.
7. Навчально-виховний комплекс може входити до складу
об'єднання (комплексу) з іншими навчальними закладами.
8. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у
навчально-виховному комплексі встановлюється засновником
(власником) на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених
МОН за погодженням з Мінфіном, відповідно до поданих заяв батьків
або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм.
9. Приймання дітей дошкільного віку до навчально-виховного
комплексу комунальної форми власності здійснюється на
безконкурсній основі (крім спеціалізованих), як правило,
відповідно до території обслуговування.
До першого класу шкільного підрозділу переводяться діти, як
правило, із шести років.
10. Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку,
учнів, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у
навчально-виховному комплексі визначаються положеннями про
загальноосвітній та дошкільний навчальні заклади.
11. Медичне обслуговування та організація харчування дітей
дошкільного віку, учнів у навчально-виховному комплексі
здійснюються відповідно до законодавства.
12. Режим роботи навчально-виховного комплексу (його
підрозділів), встановлюються засновником (власником) відповідно до
законодавства про освіту.
13. Навчально-виховний комплекс провадить свою діяльність
відповідно до плану роботи, який складається на поточний
навчальний рік і оздоровчий період для дошкільного підрозділу.
14. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі
навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку,
виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими МОН, у
шкільному - регламентується робочим навчальним планом, складеним
на основі типових навчальних планів для загальноосвітніх
навчальних закладів, затверджених МОН. Організація
навчально-виховного процесу у навчально-виховному комплексі
здійснюється відповідно до положень про дошкільний,
загальноосвітній навчальні заклади та інших нормативних документів
МОН.
Управління навчально-виховним комплексом 15. Керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його
директор.
Директор та заступник (заступники) директора
навчально-виховного комплексу призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства.
Заступник директора, який відповідає за діяльність
дошкільного підрозділу, повинен мати відповідну вищу педагогічну
освіту.
16. Для вирішення основних питань діяльності
навчально-виховного комплексу створюється колегіальний орган
управління - педагогічна рада та органи громадського
самоврядування, повноваження яких визначаються положеннями про
загальноосвітній і дошкільний навчальні заклади та статутом
навчально-виховного комплексу. Відповідно до статуту можуть
створюватися піклувальна рада, батьківський комітет тощо,
положення про які розробляє і затверджує МОН.
17. Учасниками навчально-виховного процесу в
навчально-виховному комплексі є діти дошкільного віку, учні,
керівники, педагогічні, медичні та інші працівники й спеціалісти,
батьки або особи, які їх замінюють.
Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й
обов'язки, визначаються законодавством про освіту, працю, статутом
навчально-виховного комплексу.
18. Права, обов'язки, атестація, соціальні гарантії
педагогічних працівників навчально-виховного комплексу
визначаються Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
загальну середню освіту" ( 651-14 ), "Про дошкільну освіту"
( 2628-14 ), іншими нормативно-правовими актами.
Трудові відносини (призначення на посаду та звільнення з
посади педагогічних та інших працівників), педагогічне
навантаження, інші види педагогічної діяльності визначаються
законодавством про працю, освіту та іншими нормативно-правовими
актами.
Матеріально-технічна база та
фінансово-господарська діяльність
 19. Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного 
комплексу провадиться відповідно до законодавчих та інших
нормативно-правових актів.
Утримання та розвиток матеріально-технічної бази
навчально-виховного комплексу фінансуються за рахунок коштів його
засновника (власника).
20. Підрозділи навчально-виховного комплексу розміщуються в
окремих будівлях (початкові класи можуть бути в одній будівлі з
дошкільними групами), які повинні відповідати будівельним та
санітарно-гігієнічним нормам і правилам, забезпечувати належні
умови для різних видів діяльності дітей дошкільного віку та учнів,
а також відповідати вимогам Типових переліків обов'язкового
обладнання дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.
21. Штатні розписи навчально-виховного комплексу
встановлюються відповідним органом управління освітою на основі
Типових штатних нормативів, затверджених МОН за погодженням з

Мінфіном.

Кiлькiсть переглядiв: 380

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.