СТАТУТ
Золочівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів «Школа радості» – дошкільний навчальний заклад»
Золочівської районної ради Львівської області

(нова редакція)

м. Золочів – 2014

I. Загальні положення

1.1. Золочівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів «Школа радості» – дошкільний навчальний заклад» Золочівської районної ради Львівської області (далі – навчально-виховний комплекс) – це навчальний заклад нового типу, що працює над впровадженням новітніх освітніх технологій, що знаходиться у комунальній власності Золочівської районної ради Львівської області.

Скорочене найменування навчально-виховного комплексу: Золочівський НВК "Школа радості – ДНЗ".

1.2. Юридична адреса навчально-виховного комплексу: 80700, Львівська область, Золочівський район, м. Золочів, вул. Академіка Павлова, 68.

1.3. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником навчально-виховного комплексу є Золочівська районна рада Львівської області (надалі – Засновник). Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування навчально-виховного комплексу.

1.5. Оперативне управління навчально-виховним комплексом здійснює уповноважений Засновником орган, а саме територіальний орган управління освітою – відділ освіти Золочівської райдержадміністрації (далі – відділ освіти).

Відділ освіти здійснює матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного комплексу, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування дітей, проводить його комплектування технічним, технологічним та іншим обладнанням.

1.6. Головною метою навчально-виховного комплексу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та базової загальної середньої освіти, а також здійснення державної політики в галузі освіти, забезпечення фізичного та психічного здоров’я дітей, розвиток творчих здібностей та інтересів дитини, з наданням кваліфікованої допомоги в корекції недоліків розвитку дитини, формувань умінь і навичок, необхідних для навчання.

1.7. Головними завданнями навчально-виховного комплексу є:

створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня;

формування гармонійної особистості;

збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дитини;

впровадження особистісно-зорієнтованої освіти шляхом індивідуалізації, інтеграції, комп'ютеризації та активних методів навчання;

формування норм загальнолюдської моралі;

створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку та учнями безперервної дошкільної і базової загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів;

виховання громадянина України;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в дітей поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

розвиток особистості дитини, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

реалізація права дитини на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей.

1.8. Навчально-виховний комплекс в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року N 306, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказами та розпорядженнями центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких він належить, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9. Діяльність закладу освіти будується на принципах доступності, гуманізму, демократизму, верховенства права, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань громадян, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного та естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної реалізації її талантів, здібностей, усебічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями, розвиваючого характеру навчання й виховання, гнучкості, поєднання державного управління і громадського самоврядування.

1.10. Навчально-виховний комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.

1.11. Навчально-виховний комплекс несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов’язань із іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

Випускники навчально-виховного комплексу отримують документи про освіту встановленого зразка.

1.12. Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів – дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. У складі шкільного підрозділу функціонують групи продовженого дня.

1.13. У навчально-виховному комплексі визначена українська мова навчання і виховання, у шкільному підрозділі запроваджується допрофільна підготовка за напрямками, які обирають учні та їх батьки та забезпечується поглиблене вивчення предметів гуманітарного циклу.

1.14. Навчально-виховний комплекс має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Засновником або відділом освіти;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

створювати умови для надання додаткових освітніх послуг;

самостійно, за погодженням батьківського комітету, встановлювати плату за додаткові освітні послуги;

укладати угоди з батьками щодо умов навчання в рамках додаткових освітніх послуг, оплати за їх надання та специфіки навчально-виховного процесу;

визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти та впроваджувати власні програми навчальної, науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів освіти;

визначати контингент учнів;

встановлювати форму одягу для учнів;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб в межах чинного законодавства;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати надходження від господарської діяльності та за надання додаткових освітніх коштів у порядку визначеному законодавством України;

організувавати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, стажування педагогічних кадрів;

надавати платні освітні послуги;

користуватися пільгами передбаченими державою.

1.15. Медичне обслуговування та харчування дітей у навчально-виховному комплексі забезпечується відповідно до чинного законодавства.

Навчально-виховний комплекс може мати у своєму штаті медичних працівників.

1.16. У навчально-виховному комплексі створюються та функціонують творчі групи, шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів, класних керівників та вихователів груп продовженого дня, вихователів дошкілля.

1.17. Взаємовідносини навчально-виховного комплексу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.18. У навчальному закладі за батьківський кошт організовано додатково дворазове харчування (обід, підвечірок) для учнів 1-4 класів та одноразове для учнів 5-9 класів.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчально-виховний комплекс планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного плану НВК.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

Робочий навчальний план навчально-виховного комплексу погоджується Радою навчально-виховного комплексу і затверджується відділом освіти Золочівської райдержадміністрації.

Робочий навчальний план додаткових освітніх послуг погоджується батьківським комітетом НВК.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчально-виховного комплексу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

Навчально-виховний комплекс працює за навчальними програмами, підручниками, що рекомендовані Міністерством освіти і науки України, реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.4. Індивідуалізація і диференціація навчання забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частин навчального плану. Варіативну частину формує навчально-виховний комплекс з урахуванням спеціалізації та допрофільної підготовки.

2.5. Навчально-виховний комплекс обирає форми, засоби, методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року N 306.

2.6. Шкільний підрозділ навчально-виховного комплексу здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання з групою продовженого дня (класи І,ІІ ступенів), продовженим робочим днем для надання платних додаткових освітніх послуг (класи І, II ступенів).

Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення навчального закладу, складання екзаменів екстерном.

2.7. Мережа класів у навчально-виховному комплексі формується на підставі нормативів наповнюваності, відповідно до кількості поданих заяв та санітарно-гігієнічних вимог до здійснення навчально-виховного процесу.

Навчально-виховний комплекс має право на відкриття різновікових дошкільних груп, груп загального розвитку, спеціальних, профільних, сімейних та прогулянкових з короткотривалим перебуванням.

2.8. Зарахування дітей до навчально-виховного комплексу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють або направлень відділу освіти, а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу і дошкільного підрозділу).

Приймання дітей дошкільного та шкільного віку до навчально-виховного комплексу здійснюється на безконкурсній основі.

Відрахування дітей із дошкільного та шкільного підрозділів навчально-виховного комплексу може здійснюватись на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, за бажанням батьків, при невиконанні угоди між батьками і закладом (термін повідомлення батьків про відрахування - два тижні), відповідно до чинного законодавства.

2.9. У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.10. У навчально-виховному комплексі для учнів класів першого-другого ступенів навчання за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази та педагогічних працівників й обслуговуючого персоналу, можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчально-виховного комплексу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.11. Поділ класів на групи у шкільному підрозділі на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України, погодженими з Міністерством фінансів України.

У дошкільному підрозділі групи комплектуються за віковими та різновіковими ознаками.

Наповнюваність груп дітьми здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.12. Прийом дітей до дошкільних груп проводиться за заявою батьків або осіб, що їх заміняють, у порядку встановленому Замовником та законодавством.

2.13. Навчально-виховний комплекс може реалізовувати освітні програми та надавати платні додаткові освітні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

2.14. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчально-виховним комплексом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом та планом оздоровлення у дошкільному підрозділі.

2.15. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються:

для дошкільного підрозділу 31 травня наступного року, із 1 червня по 30 червня (оздоровчий період) у дошкільному підрозділі проводиться оздоровлення дітей;

для шкільного підрозділу, включаючи проведення навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів, а також діяльність пришкільного закладу відпочинку, не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття розпочинаються лише на підставі акту , що підтверджує готовність навчально-виховного комплексу до роботи в новому навчальному році.

2.16. У шкільному підрозділі навчальний рік поділяється на семестри: перший починається 1 вересня і закінчується не пізніше 30 грудня, другий починається не раніше 10 січня і закінчується до 31 травня. Тривалість навчального року обумовлюється часом виконання програм із усіх предметів. При цьому залишається незмінною загальна кількість навчального часу, що встановлено Законом України «Про загальну середню освіту»: у класах І ступеня - 175 робочих днів, ІІ ступеня – 190 робочих днів без урахування часу на складання перевідних та випускних іспитів, тривалість яких не може перевищувати трьох тижнів.

2.17. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.18. Протягом навчального року для дітей у дошкільному та шкільному підрозділах проводяться осінні, зимові та весняні канікули. За погодженням із відділом освіти з урахуванням умов, специфіки навчально-виховного комплексу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул впродовж навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.19. Тривалість уроків у навчально-виховному комплексі становить:

у дошкільних групах до 35 хвилин;

у перших класах — 35 хвилин,

у других - четвертих класах — 40 хвилин,

у п’ятих - дев’ятих — 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Засновником, або уповноваженим ним органом та територіальною державною санітарно-епідеміологічною службою.

2.20. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, який затверджується директором навчально-виховного комплексу.

Тижневий режим роботи навчально-виховного комплексу затверджується у розкладі навчальних занять, режимом роботи ГПД, режимом роботи груп ДНЗ.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчально-виховному комплексі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.22. У навчально-виховному комплексі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень навченості учнів.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.23. У шкільному підрозділі результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою комісії ДПА).

2.24. У шкільному підрозділі учням може виставлятися оцінка з поведінки за кожний семестр.

Положення про виставлення оцінки з поведінки розробляється навчально-виховним комплексом і затверджується на спільному засіданні Ради навчально-виховного комплексу.

2.25. Порядок переведення і випуск учнів шкільного підрозділу навчально-виховного комплексу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

2.26. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання та математики.

2.27. Навчання у випускному 9-му класі завершується державною підсумковою атестацією, зміст, форму і порядок якої встановлює Міністерство освіти і науки України.

2.28. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

2.29. Учням, які закінчили певний ступінь навчально-виховного комплексу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової ланки навчально-виховного комплексу - табель успішності;

по закінченні навчально-виховного комплексу - свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.30. Зразки документів про освіту затверджує Кабінет Міністрів України.

2.31. За успіхи у навчанні для дітей встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяка, похвальний лист, нагородження свідоцтвом з відзнакою, преміювання туристичною, екскурсійною поїздкою тощо.

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчально-виховному комплексі є:

керівники та їх заступники;

педагогічні працівники;

практичний психолог, соціальний працівник;

бібліотекар;

помічники вихователів;

медичні працівники;

інші спеціалісти;

діти дошкільного віку;

учні;

батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки дітей дошкільного віку, учнів, педагогічних, медичних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя;

3.4. Учні шкільного підрозділу мають право:

на вибір форми допрофільного навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчально-виховного комплексу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчально-виховного комплексу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля дітей;

брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

переатестацію з навчальних предметів;

вільне висловлювання своїх поглядів та переконань.

3.5. Учні зобов’язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватися правил особистої гігієни.

3.6. Учні та вихованці навчально-виховного комплексу залучаються за згодою батьків до різних видів суспільно-корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей і правил особистої гігієни.

3.7. Педагогічними працівниками навчально-виховного комплексу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про загальну середню освіту» та «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами. Педагогічні працівники навчально-виховного комплексу призначаються на роботу та звільняються відділом освіти Золочівської райдержадміністрації.

Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором НВК згідно з чинним законодавством. Їхні права регулюються трудовим законодавством, цим Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчально-виховного комплексу.

3.9. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії;

участь у роботі органів громадського самоврядування навчально-виховного комплексу;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.10. Педагогічні працівники зобов’язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти задоволенню попиту батьків учнів на додаткові освітні послуги;

сприяти зростанню іміджу навчально-виховного комплексу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учнів та дітей дошкільного віку повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учнів та дітей дошкільного віку до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів та дітей дошкільного віку;

захищати учнів та дітей дошкільного віку від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну та інших шкідливих звичок;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати даний Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

виконувати накази і розпорядження керівника навчально-виховного комплексу, органів управління освітою;

брати участь у методичній роботі, роботі педагогічної ради, зборах НВК.

3.11. У навчально-виховному комплексі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.13. Керівник навчально-виховного комплексу призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, їх права та обов’язки визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та даним Статутом.

3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

звертатись до органів управління освітою, керівника навчально-виховного комплексу, органів виконавчої влади і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

приймати рішення про участь дітей в інноваційній діяльності навчально-виховного комплексу;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази НВК;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах;

3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми базової загальної середньої освіти і зобов’язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною дошкільної та базової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

своєчасно вносити плату за харчування дитини у дошкільному підрозділі у встановленому порядку;

своєчасно вносити плату за додаткове харчування та надання додаткових освітніх послуг дитині в шкільному підрозділі у встановленому порядку;

своєчасно повідомляти про можливість відсутності або хвороби дитини;

слідкувати за станом здоров’я дитини.

У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, навчально-виховний комплекс може виступати позивачем до суду про позбавлення прав їхнього батьківства.

3.16. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчально-виховному комплексі;

бути учасниками учнівських об'єднань за інтересами, керувати гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчально-виховного комплексу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.17. Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися даного Статуту, виконувати накази та розпорядження керівника навчально-виховного комплексу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів та дітей дошкільного віку від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

IV. Управління навчально-виховним комплексом

4.1. Управління навчально-виховним комплексом здійснюється відділом освіти Золочівської районної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчально-виховного комплексу та його заступники призначаються і звільняються з посади відділом освіти Золочівської райдержадміністрації. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчально-виховного комплексу є загальні збори, що скликаються не менше двох разів на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників навчально-виховного комплексу - зборами трудового колективу;

учнів шкільного підрозділу другого ступеня - класними зборами;

батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає певну кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчально-виховного комплексу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного комплексу, Засновник.

Загальні збори:

обирають раду навчально-виховного комплексу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

заслуховують звіт директора НВК та його заступників;

розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчально-виховного комплексу;

затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчально-виховного комплексу;

приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3. У період між загальними зборами діє Рада навчально-виховного комплексу.

4.3.1. Метою діяльності Ради є:

сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчально-виховного комплексу та удосконалення навчально-виховного процесу;

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчально-виховним комплексом;

розширення колегіальних форм управління НВК;

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2. Основними завданнями ради є:

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів навчально-виховного комплексу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування навичок здорового способу життя;

створення належного педагогічного клімату в навчально-виховному комплексі;

сприяння духовному, фізичному розвитку дітей та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дітей, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення дітей;

підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов у вдосконаленні процесу навчання та виховання дітей;

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення дітей, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

зміцнення партнерських зв’язків між родинами дітей та навчально-виховного комплексу з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

4.3.3. До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчально-виховного комплексу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада навчально-виховного комплексу діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчально-виховного комплексу, Засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту навчально-виховного комплексу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, дітей, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчально-виховного комплексу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчально-виховного комплексу.

4.3.5. Очолює Раду навчально-виховного комплексу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчально-виховного комплексу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада навчально-виховного комплексу:

організовує виконання рішень загальних зборів;

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, допрофільної підготовки, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчально-виховного комплексу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК;

затверджує режим роботи навчально-виховного комплексу;

сприяє формуванню мережі класів навчально-виховного комплексу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з дітьми;

розглядає питання родинного виховання;

бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів та дітей дошкільного віку, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчально-виховного комплексу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.4. При навчально-виховному комплексі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів та дітей дошкільного віку у навчально-виховному комплексі;

зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази навчально-виховного комплексу;

організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

запобігання дитячій бездоглядності;

сприяння працевлаштуванню випускників навчально-виховного комплексу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів, дітей дошкільного віку та навчально-виховним комплексом;

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 10 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчально-виховного комплексу, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчально-виховного комплексу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчально-виховного комплексу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

дотримання вимог законодавства України;

самоврядування;

колегіальності ухвалення рішень;

добровільності і рівноправності членства;

гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є чинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу навчально-виховного комплексу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

скликає і координує роботу піклувальної ради;

готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника навчально-виховного комплексу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної бази навчально-виховного комплексу;

залучати додаткові джерела фінансування навчально-виховного комплексу;

вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчально-виховного комплексу;

стимулювати зразкову та творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);

брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчально-виховного комплексу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування;

4.6. Директор навчально-виховного комплексу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні; за виконанням програм дошкільнят;

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідною ділянкою;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників навчально-виховного комплексу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчально-виховного комплексу і затверджується відділом освіти Золочівської райдержадміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження, за наявності наказу, може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин із окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У навчально-виховному комплексі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчально-виховного комплексу.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчально-виховного комплексу;

переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчально-виховного комплексу.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчально-виховного комплексу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання щодо навчально-виховного процесу.

4.11. У навчально-виховному комплексі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у самостійному балансі навчально-виховного комплексу.

5.2. Майно навчально-виховного комплексу належить йому на правах власності, повного господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту навчально-виховного комплексу та укладених ним угод.

5.3. Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчально-виховного комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчально-виховному комплексу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчально-виховного комплексу складається із навчальних кабінетів, ігрових кімнат, спалень, а також спортивного, хореографічного класів та актового залу, бібліотеки, комп’ютерних кабінетів, їдальні тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису навчально-виховного комплексу є:

кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти та дошкільної освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти та Базового компонента дошкільної освіти;

кошти фізичних, юридичних осіб;

кошти, отримані за надання додаткових освітніх послуг;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідної ділянки, підсобного господарства, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання.

6.3. У навчально-виховному комплексі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів та дошкільнят за рахунок коштів Засновника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчально-виховного комплексу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчально-виховного комплексу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення Ради навчально-виховного комплексу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування та засновник.

6.4. Навчально-виховний комплекс має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчально-виховному комплексі визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Бухгалтерський облік може здійснюватися через централізовану бухгалтерію.

6.6. Звітність про діяльність навчально-виховного комплексу встановлюється відповідно до чинного законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Навчально-виховний комплекс за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Навчально-виховний комплекс має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VIII. Контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу

8.1. Державний контроль за діяльністю навчально-виховного комплексу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої та дошкільної освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів та Засновник.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчально-виховного комплексу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчально-виховного комплексу з питань, пов’язаних із його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Засновником відповідно до законодавства.

IX. Реорганізація або ліквідація навчально-виховного комплексу

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчально-виховного комплексу приймає Засновник.

Реорганізація навчально-виховного комплексу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, зміною структури, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

Із часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчально-виховним комплексом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчально-виховного комплексу, виявляє його дебеторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику.

9.3. У випадку реорганізації, права та зобов’язання навчально-виховного комплексу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

Кiлькiсть переглядiв: 1840

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.